Mercedes-Benz

GDPR

Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Rádi bychom Vám poskytovali individualizované nabídky a informace o zboží a službách nabízených naší skupinou, které budou přímo odpovídat Vašim potřebám a zájmům. K poskytování takové služby, která spočívá ve vytváření nabídek služeb a produktů na míru za použití automatizovaných procesů a profilování na základě Vašich zájmů a spotřebitelského chování, potřebujeme Váš souhlas s užitím Vašich základních identifikačních a kontaktních údajů a údajů o Vašem spotřebitelském chování. Pokud máte o službu zájem, udělte nám prosím svůj souhlas prostřednictvím tohoto formuláře.

Vámi svěřené údaje a Vaše soukromí budeme důsledně chránit. Vaše osobní údaje budou používány a uchovávány pouze v rámci Evropské unie.

Udělení souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoli odvolat. Stejně tak můžete, krom jiného, požádat o informace, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, o jejich kopii a máte-li za to, že jsou údaje nepřesné, můžete požadovat jejich opravu. Dále máte právo na jejich výmaz. Souhlas je udělen na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od posledního plnění společností-správcem vůči Vaší osobě (tedy poskytnutí zboží a služeb). Bližší informace o Vašich právech a způsobu, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny níže.

Ano, chci přijímat tyto individualizované nabídky a informace týkající se služeb a produktů společnosti Mercedes-Benz Group AG a jejích přidružených společností:

(a)     Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946;

(b)     Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 15500, IČ: 064 18 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781;

(c)     Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 064 17 094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281763;

Za tímto účelem poskytuji souhlas výše uvedeným společnostem (jednajícím v postavení správce) aby shromažďovaly, zpracovávaly, uchovávaly a činily si vzájemně dostupnými mé níže uvedené údaje ve specifikovaném rozsahu:

(a)     identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, Instant Messenger ID, adresy v sociálních sítích;

(b)     údaje o mém vozidle, tj. konfigurace vozidla, stav tachometru, údaje z digitální servisní knížky;

(c)     údaje o spotřebitelském chování, tj. údaje o zakoupených produktech a využitých službách (např. leasingové smlouvy, objednané služby Mercedes me connect, uložené konfigurace vozidla;

(d)     údaje o mých zájmech, tj. údaje, které vyplývají ze zakoupených doplňků vozidla, jeho specifické konfigurace, údaje o zájmech sdělené v rámci nákupu produktů a poskytování služeb, veřejně dostupné informace na sociálních sítích.

Souhlasím také s tím, aby mě výše uvedené společnosti kontaktovaly za níže uvedeným účelem pomocí těchto prostředků:

telefonicky (osobní telefonní hovor)

[ ] ano    [ ] ne      

elektronickou poštou (obzvl. e-mail, SMS, Messenger)

[ ] ano    [ ] ne

poštou  

[ ] ano    [ ] ne

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu 5 let od posledního poskytnutí plnění ze strany společnosti-správce mé osobě (tedy poskytnutí služeb a zboží).

Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání působí zároveň vůči všem výše uvedeným společnostem a jej možné je uplatnit u kterékoli z výše uvedených společností. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění níže.

Údaje se užívají k tomu, aby Vám byly písemně, v osobním rozhovoru nebo prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktního kanálu předkládány nabídky, které jsou individualizovány a zvoleny podle Vašich zájmů (např. testovací jízdy, zvláštní události, speciální nabídky, služby během návštěv u zákazníka). K zajištění individualizace nabídek budou použity analytické postupy (včetně vytvoření Vašeho profilu) za účelem vyhodnocení Vašich zájmů. Více o analytických postupech a profilování níže.

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely dochází na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas vyjadřujete dobrovolně, je možné jej odmítnout udělit. Vaše osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu pouze do té doby, než svůj souhlas odvoláte nebo vyjádříte nesouhlas se zpracováním, případně vyprší doba, na kterou jste souhlas udělili.

Za tímto účelem můžete kdykoliv využít např. portál Mercedes me, pokud si zde založíte účet, nebo se na nás můžete obrátit na této adrese: Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945 nebo se s námi spojit přes email:

pro zákazníky osobních aut: dataprotection.cars@daimler.com

pro zákazníky nákladních aut: dataprotection.trucks@daimler.com

pro zákazníky dodávkových aut: dataprotection.vans@daimler.com

nebo na telefonních číslech:

pro zákazníky osobních aut: +420 271 077 481

pro zákazníky nákladních aut: +420 271 077 482

pro zákazníky dodávkových aut: +420 271 077 483

Odvoláním vašeho souhlasu nebude dotčena oprávněnost zpracování údajů provedené až do okamžiku odvolání souhlasu ani jiné oprávněné zpracování údajů, prováděné například na základě zákona. Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí zejména právo na ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PŘÍSTUP (informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a v jakém rozsahu, získání kopie zpracovávaných údajů, OPRAVU (právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné), VÝMAZ (právo být zapomenut), OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (právo požadovat označení a případné omezení/pozastavení zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů), STÍŽNOST (právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv) a PŘENOSTILENOST (právo získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou).

Vaše osobní údaje budou příslušným subjektem odpovědným za zpracování údajů (správcem osobních údajů) ukládány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů, avšak maximálně po dobu pěti let od okamžiku Vašeho posledního kontaktu s příslušným správcem nebo po dobu delší, pokud je to nutné z důvodu archivačních povinností, které se vztahují na příslušného správce.

Udělením tohoto souhlasu též prohlašujete, že jste byl(-a) v podrobnostech seznámen(-a) o Vašich výše uvedených právech a jejich možného uplatnění při udělování tohoto souhlasu.

Tímto svobodně a vážně uděluji souhlas výše uvedeným společnostem a jejich autorizovaným prodejcům a servisním partnerům ve výše uvedeném znění k účelu a v rozsahu v tomto dokumentu popsaném.

Jméno a příjmení:   ________________________________

Číslo zakázky (Auftrag):   ____________________________

Datum:   ________________________                         Podpis: ______________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rádi bychom od Vás získali Vaše kontaktní údaje, údaje o Vámi využívaných službách a zakoupených výrobcích a typu Vašeho vozidla pro účely provádění průzkumu Vašeho mínění a spokojenosti s kvalitou prodeje, poprodejního servisu a servisních služeb a získání zpětné vazby pro zlepšování těchto služeb poskytovaných společnostmi:

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946;

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 15500, IČ: 064 18 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781;

Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 064 17 094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281763.

Udělení tohoto souhlasu není povinné a v případě jeho udělení můžete souhlas kdykoli odvolat, můžete požádat o informace, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, stejně tak jako o jejich kopii, máte-li za to, že jsou údaje nepřesné, můžete požadovat jejich opravu. Dále máte právo na jejich výmaz. Souhlas je platný po dobu 2 let od jeho udělení. Bližší informace o Vašich právech a způsobu, jak je můžete uplatnit, jsou uvedeny níže.

Vámi svěřené údaje a Vaše soukromí budeme důsledně chránit. Budeme pečlivě chránit soukromí a důvěrnost Vašich údajů. Vaše osobní údaje budou používány a uchovávány pouze v rámci Evropské unie.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Souhlasím, aby mi byla společnostmi:

(a)           Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946;

(b)           Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 15500, IČ: 064 18 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781;

(c)           Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 064 17 094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281763;

 (dále jen „Společnosti“),

nabídnuta účast v průzkumech mínění a spokojenosti zákazníků s kvalitou prodeje, poprodejního servisu a servisních služeb do odvolání mého souhlasu, nejdéle však po dobu jednoho roku od udělení mého souhlasu, za využití mých kontaktních informací, zejména telefonické spojení a e-mail, a dále informací o mém dřívějším spotřebitelském chování (informace o předchozích nákupech a využitých službách) a typu vozidla. Souhlasím též s tím, abych byl za účelem nabídky účasti v průzkumech mínění a spokojenosti zákazníků Společnostmi kontaktován:

telefonicky (živé hovory)

[ ] Ano   [ ] Ne

elektronicky (především prostřednictvím e-mailu a SMS zpráv)

[ ] Ano   [ ] Ne

Pro naplnění výše popsaného účelu souhlasím, aby Společnosti zpracovávali tyto mé osobní údaje:

a)       identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, bydliště telefonní číslo, adresa elektronické pošty;

b)       specifikaci odebraných výrobků a služeb, tj. zda došlo ke koupi nového/ojetého vozidla, zda byly provedeny servisní úkony a zásahy atp.;

c)       typ a konfiguraci mého vozidla;

Tento souhlas uděluji na dobu určitou, a to 2 roky od jeho udělení.

Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání působí zároveň vůči Společnostem. Více informací o podmínkách zpracování osobních údajů, o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění v přiložené informační povinnosti.

Průzkum mínění a spokojenosti zákazníků se provádí zejména prostřednictvím telefonického rozhovoru. Důvodem provádění těchto průzkumů je neustála snaha o zlepšování kvality služeb a výrobků.

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí zejména právo na ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PŘÍSTUP (informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a v jakém rozsahu, získání kopie zpracovávaných údajů, OPRAVU (právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné), VÝMAZ (právo být zapomenut), OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ (právo požadovat označení a případné omezení/pozastavení zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů), STÍŽNOST (právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv) a PŘENOSTILENOST (právo získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou).

Uplatnění Vašich práv je možné zdarma, a to:

a.            prostřednictvím datové schránky Správce;

b.            prostřednictvím adresy el. pošty:  

dataprotection.cars@daimler.com,

dataprotection.vans@daimler.com,

dataprotection.trucks@daimler.com ;

c.             prostřednictvím písemného podání na adresu Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945;

d.            osobně na adrese: Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945;

e.            telefonicky na tel. čísle +420 271 077 481 (osobní vozy), +420 271 077 482 (nákladní vozy), +420 271 077 483 (dodávkové vozy)

Udělením tohoto souhlasu též prohlašujete, že jste byl(-a) v podrobnostech seznámen(-a) o Vašich výše uvedených právech a jejich možného uplatnění při udělování tohoto souhlasu.

Tímto svobodně a vážně uděluji souhlas Společnostem a jím přidruženým společnostem, autorizovaným prodejcům a servisním partnerům ve výše uvedeném znění k účelu v tomto dokumentu popsaném.

V ______________ dne _______________

___________________________________

jméno (čitelně)

___________________________________

podpis


Informační povinnost zákazníci osobních vozů 

VRSTVA I.

Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

I.         Marketing

II.        Průzkum spokojenosti zákazníků

III.      Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

VRSTVA II.

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

I.           Marketing – obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

II.          Průzkum spokojenosti zákazníků – zajišťování průzkumu spokojenosti a loajality

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

III.        Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené – jednání o uzavření kupních, servisních a ostatních smluv

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

VRSTVA III.

Konkrétní parametry zpracování osobních údajů

I.       Marketing

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.       ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b.       PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c.       OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d.       VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e.       OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

f.         STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g.       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV. 

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

1.       Pořádání marketingových akcí včetně distribuce pozvánek na tyto akce

2.       Rozesílání obchodních sdělení, dárků a newsletterů

3.       Pořádání soutěžních programů

4.       PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

1.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

2.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

3.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

5.       ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

1.       jméno, příjmení, adresa, telefon, číslo ŘP a OP

2.       jméno, příjmení, adresa, email, model zakoupeného vozu, datum uzavření kupní smlouvy, datum předání vozu, celkový počet vozů

3.       jméno, příjmení, adresa, email

6.       POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

V případě zpracování osobních údajů pro naplnění oprávněného zájmu správce je poskytnutí osobních údajů povinné. Subjekt zájmů může kdykoliv podat námitky týkající se tohoto účelu zpracování osobních údajů.

7.       DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let.

8.       MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů.

9.       TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10.    ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11.    AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s obchodními nabídkami a nabídkami marketingových, zájmových a propagačních akcí.  

II.     Průzkum spokojenosti zákazníků

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV.   

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem provádění průzkumu spokojenosti a loajality zákazníků (CSI a CLI) dealerů a vyhodnocování výsledků průzkumu.

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla, číslo zakázky, datum předání vozidla či převzetí zakázky.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: po dobu 2 let

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

III.    Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.       ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b.       PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c.        OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d.       VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e.       OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

f.         STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g.       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV.  

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

1.       jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy se zákazníkem.

2.       vedení databáze zákazníků dealerské sítě

3.       školení zaměstnanců zákazníků

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

1.       Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

2.       Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

3.       Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

1.       Jméno, příjmení, adresa, email, datum narození, telefon, užívaný produkt, údaje vozidla, bankovní spojení

2.       Jméno, příjmení, adresa, údaje vozidla, telefonní číslo

3.       Jméno, příjmení

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

1.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

2.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o oprávněný zájem Správce.

3.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

Subjekt zájmů může kdykoliv podat námitky týkající se těchto účelů zpracování osobních údajů.

DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

1.

-          po dobu 8 měsíců u nabídek na uzavření servisní smlouvu

-          po dobu 10 let u uzavřené servisní smlouvy

2. 10 let

3. 10 let

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování

VRSTVA IV.

Práva a jejich uplatnění

ČLÁNEK I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

1.       KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:

a.       prostřednictvím datové schránky Správce;

b.       prostřednictvím adresy el. pošty: dataprotection.cars@daimler.com;

c.       prostřednictvím písemného podání na adresu: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;

d.       osobně na adrese: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;

e.       telefonicky na tel. čísle +420 271 077 481

2.       IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít k újmě na právech a svobodách třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považujekomunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

3.              ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt údajů, subjektu údajů poskytnout informace, příp. umožnit mu uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

4.              ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt údajů svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

5.              NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

6.              ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

a.       podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo

b.       se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

7.              LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

1.              Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.

2.              Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

a.       účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;

b.       případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;

c.       předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+

d.       době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;

e.       právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;

f.         právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;

g.       skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;

h.       zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

i.         právu podat stížnost u dozorového úřadu;

j.         skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

3.              Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

4.              Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

ČLÁNEK III.

PRÁVO NA OPRAVU

1.              Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

2.              Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.

3.              Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

4.              O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO NA VÝMAZ

1.              Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

a.       nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.       subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;

c.       subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;

d.       osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;

e.       vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;

f.         osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

2.              Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.

3.              Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. 

4.              Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.

5.              Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

a.       pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b.       pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;

c.       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);

d.       pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

e.       určení, uplatnění a výkon práv Správce.

ČLÁNEK V.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

1.              Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.

2.                   Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

a.       subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;

b.       zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c.       správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.       subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

3.                   Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.

4.                   Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5.                   Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvede okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

1.                   Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).

2.                   V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;

a.       předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;

b.       předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

3.                   Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).

4.                   Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

5.                   K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK X.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

1.                   Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

a.       nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b.       povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c.       založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

2.                   V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.

3.                   Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK XI.

PRÁVO NA NÁMITKU

1.                   Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.

2.                   Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

3.                   Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.

4.                   Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.

5.                   Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by

a.                   pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo

b.                   další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

Informační povinnost zákazníci nákladních vozů

VRSTVA I.

Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

I.         Marketing

II.        Průzkum spokojenosti zákazníků

III.      Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

VRSTVA II.

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

I.           Marketing – obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

II.          Průzkum spokojenosti zákazníků – zajišťování průzkumu spokojenosti a loajality

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

III.        Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené – jednání o uzavření kupních, servisních a ostatních smluv

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

VRSTVA III.

Konkrétní parametry zpracování osobních údajů

I.       Marketing

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 15500, IČ: 064 18 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.       ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b.       PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c.       OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d.       VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e.       OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

f.         STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g.       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV. 

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

1.       Pořádání marketingových akcí včetně distribuce pozvánek na tyto akce

2.       Rozesílání obchodních sdělení, dárků a newsletterů

3.       Pořádání soutěžních programů

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

1.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

2.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

3.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

5.       ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

1.       jméno, příjmení, adresa, telefon, číslo ŘP a OP

2.       jméno, příjmení, adresa, email, model zakoupeného vozu, datum uzavření kupní smlouvy, datum předání vozu, celkový počet vozů

3.       jméno, příjmení, adresa, email

6.       POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

V případě zpracování osobních údajů pro naplnění oprávněného zájmu správce je poskytnutí osobních údajů povinné. Subjekt zájmů může kdykoliv podat námitky týkající se tohoto účelu zpracování osobních údajů.

7.       DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let.

8.       MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů.

9.       TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10.    ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11.    AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s obchodními nabídkami a nabídkami marketingových, zájmových a propagačních akcí.  

II.     Průzkum spokojenosti zákazníků

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 15500, IČ: 064 18 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV.   

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem provádění průzkumu spokojenosti a loajality zákazníků (CSI a CLI) dealerů a vyhodnocování výsledků průzkumu.

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla, číslo zakázky, datum předání vozidla či převzetí zakázky.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: po dobu 2 let

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

III.    Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16, PSČ 15500, IČ: 064 18 147, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281781 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.       ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b.       PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c.        OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d.       VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e.       OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

f.         STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g.       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV.   

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

1.       jednání o uzavření smlouvy plnění smlouvy se zákazníkem.

2.       vedení databáze zákazníků dealerské sítě

3.       školení zaměstnanců zákazníků

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

1.       Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

2.       Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

3.       Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

5.       ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

1.       Jméno, příjmení, adresa, email, datum narození, telefon, užívaný produkt, údaje vozidla, bankovní spojení

2.       Jméno, příjmení, adresa, údaje vozidla, telefonní číslo

3.       Jméno, příjmení

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

1.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

2.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o oprávněný zájem Správce.

3.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

Subjekt zájmů může kdykoliv podat námitky týkající se těchto účelů zpracování osobních údajů.

7.       DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

1.

-          po dobu 8 měsíců u nabídek na uzavření servisní smlouvu

-          po dobu 10 let u uzavřené servisní smlouvy

2. 10 let

3. 10 let

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

VRSTVA IV.

Práva a jejich uplatnění

ČLÁNEK I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

1.       KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:

a.       prostřednictvím datové schránky Správce;

b.       prostřednictvím adresy el. pošty: dataprotection.trucks@daimler.com;

c.       prostřednictvím písemného podání na adresu: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16;

d.       osobně na adrese: Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2666/16;

e.       telefonicky na tel. čísle: +420 271 077 482

2.       IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít k újmě na právech a svobodách třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považujekomunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

3.              ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt údajů, subjektu údajů poskytnout informace, příp. umožnit mu uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

4.              ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt údajů svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

5.              NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

6.              ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

a.       podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo

b.       se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

7.              LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

1.              Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.

2.              Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

a.       účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;

b.       případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;

c.       předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+

d.       době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;

e.       právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;

f.         právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;

g.       skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;

h.       zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

i.         právu podat stížnost u dozorového úřadu;

j.         skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

3.              Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

4.              Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

ČLÁNEK III.

PRÁVO NA OPRAVU

1.              Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

2.              Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.

3.              Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

4.              O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO NA VÝMAZ

1.              Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

a.       nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.       subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;

c.       subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;

d.       osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;

e.       vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;

f.         osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

2.              Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.

3.              Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. 

4.              Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.

5.              Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

a.       pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b.       pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;

c.       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (��l. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);

d.       pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

e.       určení, uplatnění a výkon práv Správce.

ČLÁNEK V.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

1.              Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.

2.                   Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

a.       subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;

b.       zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c.       správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.       subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

3.                   Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.

4.                   Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5.                   Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvede okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

1.                   Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).

2.                   V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;

a.       předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;

b.       předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

3.                   Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).

4.                   Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

5.                   K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK X.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

1.                   Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

a.       nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b.       povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c.       založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

2.                   V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.

3.                   Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK XI.

PRÁVO NA NÁMITKU

1.                   Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.

2.                   Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt ��dajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

3.                   Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.

4.                   Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.

5.                   Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by

a.                   pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo

b.                   další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

 Informační povinnost zákazníci užitkových vozů

VRSTVA I.

Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

I.         Marketing

II.        Průzkum spokojenosti zákazníků

III.      Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

VRSTVA II.

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

I.           Marketing – obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

II.          Průzkum spokojenosti zákazníků – zajišťování průzkumu spokojenosti a loajality

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

III.        Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené – jednání o uzavření kupních, servisních a ostatních smluv

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné níže.

VRSTVA III.

Konkrétní parametry zpracování osobních údajů

I.       Marketing

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 064 17 094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281763 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.       ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b.       PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c.       OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d.       VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e.       OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

f.         STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g.       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV. 

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

1.       Pořádání marketingových akcí včetně distribuce pozvánek na tyto akce

2.       Rozesílání obchodních sdělení, dárků a newsletterů

3.       Pořádání soutěžních programů

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

1.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

2.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

3.       Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

5.       ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

1.       jméno, příjmení, adresa, telefon, číslo ŘP a OP

2.       jméno, příjmení, adresa, email, model zakoupeného vozu, datum uzavření kupní smlouvy, datum předání vozu, celkový počet vozů

3.       jméno, příjmení, adresa, email

6.       POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

V případě zpracování osobních údajů pro naplnění oprávněného zájmu správce je poskytnutí osobních údajů povinné. Subjekt zájmů může kdykoliv podat námitky týkající se tohoto účelu zpracování osobních údajů

7.       DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let.

8.       MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů.

9.       TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

10.    ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11.    AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s obchodními nabídkami a nabídkami marketingových, zájmových a propagačních akcí.  

II.     Průzkum spokojenosti zákazníků

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 064 17 094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281763 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV.   

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem provádění průzkumu spokojenosti a loajality zákazníků (CSI a CLI) dealerů a vyhodnocování výsledků průzkumu.

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla, číslo zakázky, datum předání vozidla či převzetí zakázky.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: po dobu 2 let

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

III.    Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

1.       SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 064 17 094, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281763 (dále jen „Správce“).

2.       PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.       ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b.       PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c.        OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d.       VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e.       OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů); 

f.         STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g.       PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

-          NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu. 

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit, naleznete ve vrstvě IV.   

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

1.       jednání o uzavření smlouvy plnění smlouvy se zákazníkem.

2.       vedení databáze zákazníků dealerské sítě

3.       školení zaměstnanců zákazníků

PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování je:

1.       Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

2.       Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

3.       Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

5.       ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

1.       Jméno, příjmení, adresa, email, datum narození, telefon, užívaný produkt, údaje vozidla, bankovní spojení

2.       Jméno, příjmení, adresa, údaje vozidla, telefonní číslo

3.       Jméno, příjmení

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

1.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

2.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o oprávněný zájem Správce.

3.       Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

Subjekt zájmů může kdykoliv podat námitky týkající se těchto účelů zpracování osobních údajů.

7.       DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

1.

-          po dobu 8 měsíců u nabídek na uzavření servisní smlouvu

-          po dobu 10 let u uzavřené servisní smlouvy

2. 10 let

3. 10 let

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

VRSTVA IV.

Práva a jejich uplatnění

ČLÁNEK I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

1.       KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:

a.       prostřednictvím datové schránky Správce;

b.       prostřednictvím adresy el. pošty: dataprotection.vans@daimler.com;

c.       prostřednictvím písemného podání na adresu: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;

d.       osobně na adrese: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;

e.       telefonicky na tel. čísle +420 271 077 483.

2.       IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít k újmě na právech a svobodách třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považujekomunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

3.              ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt údajů, subjektu údajů poskytnout informace, příp. umožnit mu uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

4.              ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt údajů svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

5.              NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

6.              ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

a.       podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo

b.       se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

7.              LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

1.              Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.

2.              Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

a.       účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;

b.       případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;

c.       předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+

d.       době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;

e.       právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;

f.         právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;

g.       skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;

h.       zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

i.         právu podat stížnost u dozorového úřadu;

j.         skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

3.              Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

4.              Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

ČLÁNEK III.

PRÁVO NA OPRAVU

1.              Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

2.              Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.

3.              Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

4.              O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO NA VÝMAZ

1.              Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

a.       nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.       subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;

c.       subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;

d.       osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;

e.       vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;

f.         osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

2.              Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.

3.              Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. 

4.              Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.

5.              Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

a.       pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b.       pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;

c.       z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);

d.       pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

e.       určení, uplatnění a výkon práv Správce.

ČLÁNEK V.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

1.              Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.

2.                   Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

a.       subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;

b.       zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c.       správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.       subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

3.                   Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.

4.                   Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

5.                   Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvede okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

1.                   Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).

2.                   V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;

a.       předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;

b.       předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

3.                   Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).

4.                   Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

5.                   K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLÁNEK X.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

1.                   Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

a.       nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b.       povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c.       založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

2.                   V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.

3.                   Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK XI.

PRÁVO NA NÁMITKU

1.                   Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.

2.                   Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

3.                   Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.

4.                   Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.

5.                   Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by

a.                   pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo

b.                   další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

I grant this consent for an indefinite term, but not exceeding 5 years from the last performance provided to me by the company – data controller (i.e. from the last supply of services and goods).

You may revoke your consent at any time. The revocation is also effective vis-à-vis all the above-specified companies and may be addressed to any of the above-specified companies. For more information on the conditions of personal data processing, your rights and possibilities of their exercise, see below.

The data are used to ensure that individualised offers which have been selected in view of your interests can be submitted to you in writing, during a personal telephone call or via a communication channel selected by you (e.g. test drives, special events, special offers, services during visits at the customer). Analytical procedures (including the creation of your profile) will be used to assess your interests and individualise our offers. For more about analytical procedures and profiling, see below.

Processing of your personal data for the above-specified purposes is based on your consent. Your consent is granted voluntarily and may be denied. We will process your personal data for the above-specified purposes and within the above-specified scope on the basis of your consent only until you revoke your consent or express your disagreement with the processing, or until the period for which you granted your consent expires.

You can use e.g. the Mercedes me portal at any time for this purpose if you create an account there, or you can contact us at the following address: Prague 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, Postal Code 14945 or via e-mail:

for customers with passenger cars: dataprotection.cars@daimler.com

for customers with trucks: dataprotection.trucks@daimler.com

for customers with vans: dataprotection.vans@daimler.com

or at the following telephone numbers:

for customers with passenger cars: +420 271 077 481

for customers with trucks: +420 271 077 482

for customers with vans: +420 271 077 483

The revocation of your consent will not affect the legitimacy of processing carried out before the consent is revoked or other legitimate data processing carried out, for example, based on the law. In relation to the given processing, you have, in particular, the right to REVOKE THE CONSENT, to ACCESS the data (to be informed whether or not your personal data are being processed and, if so, to what extent, to obtain copies of the data being processed), to RECTIFICATION of the data (to request the data which are being processed to be rectified if they are inaccurate, or the right to request the data being processed be supplemented if they are incomplete), to ERASURE of the data (“the right to be forgotten”), to LIMITED PROCESSING of the data (to request the processing to be marked and limited/suspended, if necessary, until the accuracy of the data and legitimacy of the processing thereof is verified or until a potential objection is resolved, or to protect your interests), to file a COMPLAINT (to address the Office for Personal Data Protection with a complaint filed against the data controller, processing or conditions of exercise of the rights), and to PORTABILITY of the data (to obtain the data for the purposes of further processing performed by another person selected by you to whom you will transfer the data, or to request a direct transfer of the data for the purposes of further processing performed by another person).

Your personal data will be stored by the relevant entity responsible for data processing (personal data controller) only for the period necessary to achieve the above-specified purposes, but no longer than for a period of five years from your last contact with the relevant controller, or for a longer period if necessary in view of the archiving duties applicable to the relevant controller.

By granting this consent, you also declare that when granting the consent you were acquainted in detail with the above-specified rights and with the possibilities of their exercise.

I hereby freely and seriously grant my consent to the above-specified companies and their authorised vendors and service partners in the above-specified wording for the purpose and within the scope specified in this document.

Name and surname:

Contract number (Auftrag):

Date:                                                               Signature:

For the purposes of customer surveys regarding your opinions and satisfaction with the quality of the sales service and after sales service and other services and for the purposes of obtaining a feedback we would like to obtain your contact details, information on the services you use and the products you have purchased, and also on the type of your vehicle. We would like to improve such services provided by the following companies:

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., with its registered office in Prague 4 - Chodov, at Daimlerova 2296/2, Postal Code 14945, ID. No.: 480 24 562, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 13946;

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., with its registered office in Prague 5 - Stodůlky, at Bavorská 2666/16, Postal Code 15500, ID. No.: 064 18 147, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 281781;

Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., with its registered office in Prague 4 - Chodov, at Daimlerova 2296/2, Postal Code 14945, ID. No.: 064 17 094, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 281763.

You are not obliged to grant this consent and, if you grant it, you may revoke it at any time, you may request information on the manner in which we use your personal data, as well as a copy of your personal data, and if you believe that the data are inaccurate, you can request their rectification. You are also entitled to request the erasure of your data. The consent is valid for a period of 2 years from its granting. Further information on your rights and the manner in which you can exercise them is provided below.

We will strictly protect the data you provide and your privacy. We will carefully protect your privacy and confidentiality of your data. Your personal data will be used and retained only within the territory of the European Union.

Consent to personal data processing and information on personal data processing

I agree that the following companies:

(a)           Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., with its registered office in Prague 4 - Chodov, at Daimlerova 2296/2, Postal Code 14945, ID. No.: 480 24 562, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 13946;

(b)           Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., with its registered office in Prague 5 - Stodůlky, at Bavorská 2666/16, Postal Code 15500, ID. No.: 064 18 147, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 281781;

(c)           Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., with its registered office in Prague 4 - Chodov, at Daimlerova 2296/2, Postal Code 14945, ID. No.: 064 17 094, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 281763.

 (hereinafter the “Companies”)

may suggest me to participate in customer surveys focused on customer opinions and satisfaction with the quality of sales services, post-sales services and other services, until my consent is revoked, but no longer than for a period exceeding one year from the date when I have granted my consent, while using my contact details, especially telephone number and e-mail address, as well as information about my previous consumer behaviour (information about previous purchases and services used) and type of vehicle. I also agree that the Companies may contact me for the purposes of my participation in surveys focused on customer opinions and satisfaction:

by telephone (live calls)

[ ] Yes    [ ] No

electronically (especially via e-mail and SMS messages)

[ ] Yes    [ ] No

To attain the above-specified purpose, I hereby agree that the Companies may process my personal data to the following extent:

a)       identification and contact details, i.e. name, surname, place of residence, telephone number, e-mail address;

b)       specification of the products purchased and services used, i.e. whether a new/used vehicle has been purchased, whether the service acts and interventions have been performed or not, etc.;

c)       type and configuration of my vehicle;

I grant this consent for a fixed term of 2 years from the date when it is granted.

You may revoke your consent at any time. The revocation is also effective vis-à-vis the Companies. For more information on the conditions of personal data processing, your rights and the possibilities of their exercise, see in the attached information notice.

Customer opinion and satisfaction surveys are carried out especially by telephone. Such surveys are motivated by our continuous efforts to improve the quality of our services and products.

In relation to the processing, you have, in particular, the right to REVOKE THE CONSENT, to ACCESS the data (to be informed whether or not your personal data are being processed and, if so, to what extent, to obtain copies of the data being processed), to RECTIFICATION of the data (to request the data which are being processed to be rectified if they are inaccurate, or the right to request that the data which are being processed to be supplemented if they are incomplete), to ERASURE of the data (“the right to be forgotten”), to LIMITED PROCESSING of the data (to request the processing to be marked and limited/suspended, if necessary, until the accuracy of the data and legitimacy of the processing thereof will be verified or until a potential objection will be resolved, or to protect your interests), to file a COMPLAINT (to address the Office for Personal Data Protection with a complaint filed against the data controller, processing or conditions of exercise of the rights), and to PORTABILITY of the data (to obtain the data for the purposes of further processing performed by another person selected by you to whom you will transfer the data, or to request a direct transfer of the data for the purposes of further processing performed by another person).

Your rights may be exercised free of charge, specifically:

a.            through the controller’s data box;

b.            by e-mail at: 

dataprotection.cars@daimler.com,

dataprotection.vans@daimler.com,

dataprotection.trucks@daimler.com;

c.             by means of a written notice sent to the following address: Prague 4 - Chodov, Daimlerova                                          2296/2, Postal Code 14945;

d.            in person at the following address: Prague 4, Chodov, at Daimlerova 2296/2, Postal Code: 14945;

e.            by telephone at +420 271 077 481 (passenger cars), +420 271 077 482 (trucks), +420 271 077 483 (vans)

By granting this consent, you also declare that when granting the consent you were acquainted in detail with the above-specified rights and with the possibilities of their exercise.

I hereby freely and seriously grant my consent to the Companies and their affiliates, authorised vendors and service partners in the aforementioned wording for the purpose specified in this document.

In ___________, on ______________

___________________________________

Name (legibly)

___________________________________

signature